سیستم تشخیص چهره Tiandy سه نوع حالت کار را شامل میشود: آنالیز جلویی،the front-end analysis, back-end analysis and collaborative analysis، و سیستمی به طور گسترده برای امنیت عمومی، جامعه هوشمند، کنترل دسترسی، حضور و غیاب، شناسایی مشتری VIP بانک و سایر شرایط کاربردی مواردی است که در آن از سیستم تشخیص چهره استفاده میشود.

با سیستم تشخیص چهره Tiandy، برای موقعیت های مختلف، تکنسین های حرفه ای ما سیستم های متفاوتی را برای شما نصب میکنند. ما از یک طرف اطمینان حاصل می کنیم که سیستم توانایی براورده کردن نیاز شما را دارد و از طرف دیگر شرایط اقتصادی را هم برای مشتری درنظر میگیریم.

بعدا سیستم Tiandy FR میتونید ببینید که با فناوری هوش مصنوعی، دوربین می‌تواند به عملکرد هوشی بیشتری دست پیدا کند و یادگیری عمیق را به واقعیت تبدیل کند. ما در حال توسعه عملکرد بیشتر برای سیستم FR هستیم، نه محدود به چهره ها، ما می خواهیم بیشتر تحقیق کنیم و اطلاعات بیشتری دریافت کنیم.